Zápis ze Shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek Holasická 1163/10, Opava

ze dne 29. 5. 2019 v 17 hodin

 

Přítomni:

-            vlastníci dle prezenční listiny

-            hosté - uživatelé BJ

-            za výbor SVJ – předsedkyně p. Lhotská, místopředseda p. Bořecký, pokladník p. Gállová

 

 

                   Paní Lhotská přivítala přítomné vlastníky a hosty a oznámila, že dle prezenční listiny je shromáždění usnášeníschopné – podílově přítomno 6145 z potřebných 10006 hlasů, tedy 61,4 % vlastníků oprávněných hlasovat. Proti programu jednání nebyly žádné námitky, proto předala slovo p. Bořeckému.

 

                   Ing. Bořecký zhodnotil činnost výboru od minulého shromáždění a plnění usnesení předcházejícího shromáždění. Žádné investice nebyly plánovány a běžná činnost vyplývající ze zákona byla průběžně plněna. Upozornil na vyšší cenu revize hasební techniky způsobené nutností výměny většiny hasících přístrojů z důvodu jejich končící životnosti. Informoval o ze strany nájemníku bezproblémovém a ze strany výboru bezplatném odečtu měřidel teplé a studené vody v bytech a pravidelném odečtu podružných patních vodoměrů mezi domy Holasická 8 / 10 / 12, které mají společnou přípojku. Průběžně je prováděna také revize a údržba výtahu. Počátkem roku byl upraven vysílač STA, takže v současnosti přijímá současně signál v normě DBV-T  i DBVT2.  Upozornil, že i když máme zajištěnu smlouvu s havarijní službou (voda, plyn, elektřina…) nebylo potřeba ji poslední dva roky využít.  Jedinou „nutnou opravou“ byla výměna el. vrátného garážových vrat – přičemž byl i vyměněn záložní zdroj k napájení el. vrátného hlavního vchodu a zvonkového tabla s telefony. Poté informoval přítomné o změnách vlastníků i uživatelů bytů.  Slovo předal k dalšímu bodu.  

 

                   Pan Lhotský shrnul základní fakta o hospodaření SVJ v předcházejícím období s tím, že detailní rozúčtování služeb a výdaje z prostředků na správu domu byly již součástí vyúčtování a pro případné zájemce o konkrétní účetní případy nebo celé účetnictví jsou k nahlédnutí celoročně. Z účetní závěrky uvedl největší platby – jako každoročně bylo nejvíc vydáno na splátku úvěru. Poté pan Onderka přečetl zprávu z kontroly účetních dokladů. Chyby v dokladech nebyly nalezeny.

                   Paní Lhotská vyzvala k hlasování o schválení účetní závěrky a hospodaření v uplynulém období. Přítomní hlasovali s výsledkem všichni přítomni PRO SCHVÁLENÍ.

 

                   Pan Bořecký přečetl návrh rozpočtu pro rok 2019 dle návrhu v příloze k pozvánce.  Výbor v rámci dlouhodobé údržby a modernizace domu v letošním roce nenavrhl žádné investice. Z krátkodobé údržby upozornil na nutnou revizi plynových spotřebičů a vedení plynu v domě a každoroční revizi hasební techniky.

                   V rámci diskuze byla navržena oprava poškozeného kování společných oken na chodbách a jejich odborné seřízení.  Paní Lhotská vyzvala k hlasování včetně doplněného servisu oken u schodiště. Přítomní hlasovali s výsledkem všichni přítomni PRO SCHVÁLENÍ.

 

                   Dalším bodem jednání byly změny ve stanovách SVJ. Návrh úprav byl zveřejněn na internetových stránkách svj.opava.org,  přesto p. Lhotský shrnul nejdůležitější změny (vedení evidence s ohledem k ochraně osobních údajů vlastníků i nájemníků, doplnění domovního řádu). V diskuzi byly námitky jen proti „zrušení údajů o nájemnících“ – po vysvětlení, že SVJ může pracovat jen s údaji nutnými ke své činnosti (jen vlastníků) bylo hlasováno o novém znění stanov se všemi v návrhu uvedenými změnami. Přítomní hlasovali s výsledkem všichni přítomni PRO SCHVÁLENÍ.

 

                   V následující diskuzi bylo navrženo objednání úklidové služby pro úklid všech společných prostor. Po diskuzi se přítomní jednomyslně shodli na řešení:

-          úklid přízemí nadále zajišťuje p. Gállová

-          chodby mezi byty + schodiště od bytů 1 patro směrem dolů  - vlastníci těchto bytů

-          výbor zajistí 1-2x ročně jednorázové mytí schodiště všech pater včetně oken u schodiště

 

                   Na závěr bylo jednomyslně schváleno usnesení shromáždění.

Shromáždění bere na vědomí:

o   zprávu o činnosti výboru a plnění usnesení předcházejících shromáždění

o   revizní zprávu  

 

Shromáždění schvaluje:

o   účetní závěrku a zprávu o hospodaření za rok 2018

o   rozpočet na rok 2019

 

Shromáždění ukládá výboru:

o   realizovat plán údržby a oprav pro rok 2019

 

 

 

 

Zapsal:  Ivo Lhotský, 1. 6. 2019

 

 

 

 

Zápis najdete také na http://svj.opava.org