Zápis ze schůze Shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek Holasická 1163/10, Opava
ze dne 20. 4. 2017 v 17 hodin


 

 Přítomni:
- vlastníci dle prezenční listiny
- hosté - uživatelé BJ
- za výbor SVJ – předseda p. Lhotská, místopředseda p. Bořecký, pokladník p. Gállová
 
 
     Paní Lhotská přivítala přítomné vlastníky a hosty a oznámila, že dle prezenční listiny je shromáždění usnášeníschopné – podílově přítomno 6231 z potřebných 5003 hlasů, tedy 62,27% vlastníků oprávněných hlasovat.
    Navrhla předsedajícího – Ing. Bořeckého a zapisovatele a sčítatele – p. Lhotského. Proti oběma nebyly námitky, nechala tedy hlasovat a vlastníci hlasovali všichni PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se hlasování NEZDRŽEL. Po zvolení předsedajícího předala slovo Ing. Bořeckému.
 

    Ing. Bořecký zhodnotil činnost výboru od minulého shromáždění a naplnění usnesení předcházejícího shromáždění. Nebylo provedeno plánované chemické čištění topné soustavy - po oslovení 8 firem nabízejících tuto činnost (s požadavkem provedení v Opavě do 6 měsíců a garancemi kvality prováděných prací) nám cenovou nabídku a potvrzení požadavků zaslala pouze jedna společnost – protože výbor nepovažoval za možné „provedení výběru nejlepší nabídky“, když došlá nabídka nebyla s čím porovnat, rozhodl výbor jednomyslně o odložení čistění. Ostatní úkoly dané shromážděním i běžná činnost vyplývající ze zákona byly průběžně plněny. V prostoru před vstupními dveřmi do domu byl svépomocí (p. Bořeckým) zrevitalizován zvětralý beton a následně opatřeny nátěrem boky vstupního schodiště, betonové okraje valu před vchodem a betonové truhlíky na rostliny. Prostor pod schodištěm byl navíc „zbaven odpadků“ a vydlážděn pro snazší udržování pořádku.  Slovo předal p. Lhotské.
    Paní Lhotská shrnula základní fakta o hospodaření SVJ v roce 2016 s tím, že detailní rozúčtování služeb a výdaje z prostředků na správu domu byly již součástí vyúčtování a pro případné zájemce o konkrétní účetní případy nebo celé účetnictví jsou k nahlédnutí celoročně. Z účetní závěrky uvedla největší platby – jako každoročně bylo nejvíc vydáno na splátku úvěru. Opět upozornila na zbytečné výdaje způsobené např. neopatrným užíváním výtahu nebo neodborným zásahem do spol. ovládání ventilátorů. Poté předsedající vyzval ke slovu revizora p. Onderku.
    P. Onderka přečetl zprávu z kontroly účetních dokladů. Nenalezl chyby ve vedení účetních dokladů, stavu pokladny a neměl ani připomínky k samotnému způsobu vedení evidence.
    Předsedající vyzval k hlasování o schválení účetní závěrky a hospodaření v uplynulém období. Přítomní hlasovali s výsledkem ze 6231 platných hlasů:   PRO 6231, PROTI 0, ZRDŽELI 0.

 

    Paní Lhotská přečetla návrh rozpočtu pro rok 2017 dle návrhu v pozvánce.  Po započtení „nutných výdajů“ (např. splácení úvěru, správní činnosti, pojištění) disponuje SVJ přibližně 200 tis. Kč. Výbor v rámci dlouhodobé údržby a modernizace domu v letošním roce nenavrhnul žádné investice.
    Po diskuzi, ve které žádný další návrh na potřebné opravy nepadl, vyzval předsedající k hlasování.
    Přítomní hlasovali s výsledkem ze 6231 platných hlasů:   PRO 6231, PROTI 0, ZRDŽELI 0. Návrh byl schválen všemi přítomnými.
 
 
    Předsedající předal slovo k dalšímu bodu programu p. Lhotskému. Připomněl, že vlastnictví bytů a garáží v bytovém domě přináší vlastníkům i administrativní povinnosti. Několik let od platnosti nového zákona ukládajícího povinnost spolumajitelům (včetně manželů) určit písemně společného zástupce nemá většina jednotek s více vlastníky toto splněno. Nejsou aktualizovány korespondenční adresy, e-maily apod. Většina vlastníků nepodepsala evidenční list a ne všichni oznamují změny v počtu osob.
    Dále informoval přítomné o povinnosti SVJ evidovat údaje o vlastnících, ale „osobní údaje“ pouze se souhlasem konkrétního vlastníka. SVJ se musí řídit občanský zákoníkem, zákonem o korporacích, obchodním zákoníkem, dodržovat daňové a účetní zákony, zákony o zdravotním a sociálním pojištění a také neporušovat zákon o ochraně osobních údajů – což si mnohdy odporuje. Požádal tedy přítomné o podepsání souhlasu či nesouhlasu s evidováním rodného čísla – nepřítomní vlastníci budou postupně požádáni při předání evidenčních listů. V případě souhlasu budou rodná čísla v databázi SVJ v souladu s ochranou osobních údajů nebo v případě nesouhlasu nebudou v evidenci, ale nebude tím porušena povinnost vést evidenci pro správu domu. Přítomným byly předány kopie aktuálních stanov, ostatním budou dodány s aktuálním evidenčním listem. 
   Protože se v současné době odborníci nedohodli, zda má v jednotlivých případech přednost dohoda vlastníků při vymezení jednotek před vznikem SVJ (v našem případě z r. 2004), novelizace Zákona o vlastnictví bytů Občanským zákoníkem, nebo platné rozhodnutí shromáždění, doporučují odborníci (pro jistotu) schválit změny současně rozhodnutím shromáždění a o tomtéž i uzavřít dohodu mezi aktuálními vlastníky, zvláště ve věcech, kdy by se v budoucnu mohli noví majitelé bránit rozhodnutím shromáždění (tedy tam, kde jde o peníze).
 
      Poté navázal další program jednání: nevybírání příspěvků na správní činnosti od vlastníků nebytových prostor – garáží.  Po krátké diskuzi podporující odsouhlasení tohoto bodu programu navrhl předsedající hlasování.  Přítomní hlasovali s výsledkem ze 6231 platných hlasů:   PRO 6231, PROTI 0, ZRDŽELI 0. Návrh byl tedy jednomyslně schválen.
 
    Na závěr přečetl předsedající závěry a usnesení shromáždění, požádal přítomné o připomínky a hlasování o znění usnesení:
Shromáždění bere na vědomí:
zprávu o činnosti výboru a plnění usnesení ze shromáždění v roce 2016
revizní zprávu  
Shromáždění schvaluje:
účetní závěrku a zprávu o hospodaření za rok 2016
rozpočet na rok 2017
změnit způsob přispívání na správní činnosti
Shromáždění ukládá výboru:
    realizovat plán údržby a oprav pro rok 2017
    v případě splnění zákonných podmínek realizovat změnu ve stanovení příspěvků na správní činností ( platba pouze bytových jednotek), včetně aktualizace stanov v příslušných bodech a směrnic pro stanovení záloh
    Přítomní hlasovali s výsledkem ze 6231 platných hlasů:   PRO 6231, PROTI 0, ZRDŽELI 0. Závěry a usnesení byly schváleny všemi platnými hlasy.

Zapsal:  Ivo Lhotský, 19. 5. 2017