Výbor Společenství vlastníků jednotek Holasická 1163/10, Opava

 

svolává

 

shromáždění vlastníků jednotek

 

ve středu 29. května 2019 v 17 h

 

v přízemí domu (Holasická 10) naproti výtahu

 

 (prezence od 16:30 h)

 

Program:
 1. zahájení
 2. schválení programu, předsedajícího a zapisovatele (příloha 1)
 3. kontrola usnesení a zpráva o činnosti výboru SVJ
 4. zpráva o hospodaření SVJ v předchozím období
 5. diskuze, schvalování účetní závěrky
 6. návrh rozpočtu na rok 2019 
 7. diskuze, hlasování o rozpočtu
 8. návrh aktualizace a změn ve stanovách SVJ  (
příloha 2)
 9. diskuze, hlasování o nových stanovách
10. usnesení a závěr
 

 11. diskuze

 

Shromáždění vlastníků se účastní s hlasovacím právem pouze vlastníci jednotek nebo jejich zplnomocnění zástupci.
Spoluvlastníci a manželé musí písemně určit společného zástupce (pokud již neurčili dříve).

 


Pro váhu hlasu každého vlastníka je rozhodující velikost jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu stanovená podle aktuálního výpisu z listu vlastnictví č. 4509 pro k.ú. Kateřinky u Opavy u Katastrálního úřadu ke dni 29. 5. 2018. Spoluvlastníci jednotky mají dohromady jeden hlas.

 V Opavě 15. 5. 2019                                                   


                                                                                              za výbor SVJ Marta Lhotská