Návrh stanov ke schválení na shromáždění vlastníků jednotek 29. 5. 2019

(navrhované změny jsou vyznačeny červeně)


 

 

 

STANOVY
Společenství vlastníků jednotek Holasická 1163/10, Opava

 

  ČÁST PRVNÍ

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. I

 

Základní ustanovení

 

(1) Společenství vlastníků jednotek Holasická 1163/10, Opava (dále jen „společenství vlastníků“) je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

 

(2) Společenství vlastníků je založeno za účelem správy bytového domu č. p 1163 v části obce Kateřinky, který tvoří součást pozemku parc. č. 1526 , v katastrálním území Kateřinky u Opavy, jenž je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský  kraj, Katastrální pracoviště Opava na listu vlastnictví číslo 4509 pro obec a katastrální území Kateřinky u Opavy a za účelem správy shora uvedeného pozemku.

 

(3) Vlastnické právo k jednotkám ve shora uvedeném domě s byty nabyli všichni první vlastníci podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňovaly se některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), tento zákon také vymezuje pojmy byt a nebytový prostor. Jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu uvedeného v odst. 2 tohoto článku stanov.

 

(4) Společenství vlastníků vzniklo 25. března 2004 v souladu s § 9 odst. 3 zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňovaly se některé zákony (zákon o vlastnictví bytů); zapsáni 10. července 2004; Spisová značka S 4019 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

(5) Společenství vlastníků je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku.

 

(6) Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

 

(7) Společenství vlastníků jedná právně v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami. Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva vadou jednotky, zastupuje společenství vlastníků vlastníky jednotek při uplatňování těchto práv.

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Název a sídlo

 

(1)   Název zní: Společenství vlastníků jednotek Holasická 1163/10, Opava

 

(2) Sídlem je: Holasická 1163/10, Kateřinky, 747 05 Opava

 

.

 

ČÁST DRUHÁ

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

 

Čl. III

 

Obecné vymezení správy domu a pozemku

 

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.

 

(2) Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku. 

 

 

 

Čl. IV

 

Správa domu a pozemku z hlediska provozního a technického

 

(1) Společenství vlastníků je oprávněno vykonávat činnosti týkající se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického, kterými se rozumí zejména:

 

a)      provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn  vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

 

b)      revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu,

 

c)       údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku,

 

d)      uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

 

Čl. V

 

Správa domu a pozemku z hlediska správních činností

 

(1) Společenství vlastníků je oprávněno vykonávat činnosti týkající se správy domu a pozemku z hlediska správních činností, kterými se rozumí zejména:

 

a)      zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů,

 

b)      stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání,

 

c)       vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, vedení seznamu členů společenství vlastníků,

 

d)      uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají právní předpisy nebo vyplývají ze stanov společenství vlastníků a z usnesení shromáždění v souladu s právními předpisy a se stanovami společenství vlastníků,

 

e)      činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv,

 

f)       výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek.

 

Čl. VI

 

Oprávnění sjednávat smlouvy

 

(1) Pro účely správy domu a pozemku je společenství vlastníků oprávněno sjednávat smlouvy týkající se zejména:

 

a)      zajištění činností spojených se správou domu a pozemku,

 

b)      zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo,

 

c)       pojištění domu,

 

d)      nájmu společných částí domu, a

 

e)      zajištění provozu vybraných technických zařízení spojených s užíváním společných částí domu a s užíváním jednotek, ke kterým nemá společenství vlastníků oprávnění je provozovat - vyhrazená technická zařízení.

 

(2) Společenství vlastníků dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.

 

Čl. VII

 

Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem

 

(1) V souladu s usnesením shromáždění o určení osoby pověřené správou domu (dále jen „správce“), může společenství vlastníků zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.

 

(2) Smlouva se správcem obsahuje:

 

a)      vymezení činností, které bude správce vykonávat,

 

b)      cenu za služby poskytované správcem,

 

c)       určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence,

 

d)      povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství vlastníků příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce společenstvím vlastníků zmocněn k jejich uzavírání,

 

e)      povinnost správce předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech,

 

f)       povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své činnosti a předat výboru všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti,

 

g)      povinnost správce umožnit každému vlastníku jednotky nahlédnout a seznámit se s listinami uvedenými v čl. X odst. 1 stanov a vykonávat práva člena společenství vlastníků, za podmínek stanovených stanovami,

 

h)      další náležitosti stanovené shromážděním.

 

(3) Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti se správcem schvaluje shromáždění.

 

(4) Uzavřením smlouvy se správcem podle odstavců 1 až 3 nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství vlastníků plynoucí z právních předpisů a z těchto stanov.

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

 

ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI

 

Čl. VIII

 

Vznik členství

 

(1)   Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky.

 

(2)   Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

 

(3) Členy společenství vlastníků se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo. Jejich členství vzniká:

 

a)      dnem vzniku společenství vlastníků v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství vlastníků,

 

b)      dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství vlastníků.

 

Čl. IX. 

 

Seznam členů společenství vlastníků 

 

(1) Společenství vlastníků vede seznam členů společenství vlastníků. V seznamu členů společenství vlastníků musí být u každého člena společenství vlastníků uvedeno:

 

a)      jméno a příjmení,

 

b)      datum narození

 

c)       adresa místa trvalého pobytu, uvedená ve výpisu z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k pozemku a domu,

 

d)      doručovací adresa, na které vlastník jednotky přebírá poštu, (dále jen doručovací adresa), v případě, že není shodná s adresou místa trvalého pobytu; tato může být i elektronická - za její aktualizaci zodpovídá vlastník  

 

e)      společný zástupce, v případě spoluvlastnictví jednoty, nebo jednotky ve společném jmění manželů,  

 

f)       váha hlasu při hlasování na shromáždění ve vztahu k jednotce.  

 

(2) Seznam členů společenství vlastníků je zpřístupněn členům společenství vlastníků způsobem uvedeným v čl. X odst. 2 stanov.  

 

(3) Členy společenství vlastníků, jejichž členství vznikne za trvání společenství vlastníků, zapíše společenství vlastníků do seznamu členů společenství vlastníků neprodleně poté, kdy člen společenství vlastníků oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky, nebo kdy se společenství vlastníků dozví o této skutečnosti jiným způsobem. 

 

(4) Bývalý člen, obdrží na svou žádost od společenství vlastníků na své náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány, pokud k jejich evidenci není další důvod. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.  

 

(5) Seznam členů může být uveřejněn pouze v rozsahu zveřejnění katastrálním úřadem.

 

Čl. X 

 

Členská práva a povinnosti 

 

(1) Člen společenství vlastníků má práva vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků uvedená v příslušných ustanoveních právních předpisů a těchto stanov a má zejména právo:

 

a)      účastnit se veškeré činnosti společenství vlastníků způsobem a za podmínek stanovených právními předpisy a těmito stanovami,

 

b)      účastnit se jednání shromáždění, požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí, hlasováním se podílet na rozhodování shromáždění,

 

c)       volit a být volen do orgánů společenství vlastníků,

 

d)      předkládat orgánům společenství vlastníků návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství vlastníků a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,

 

e)      obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb, nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, přičemž splatnost případných přeplatků, je nejpozději do sedmi měsíců od skončení zúčtovacího období,

 

f)       nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze zasedání shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím vlastníků a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky,

 

g)      seznámit se, jak společenství vlastníků hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje,

 

h)      nahlížet do účetních knih a dokladů společenství vlastníků. 

 

(2) V případě, že člen společenství vlastníků chce uplatnit své právo a nahlédnout a seznámit se s listinami uvedenými v čl. X odst. 1 stanov, bude domluven takový způsob uplatnění tohoto práva, který bude vyhovovat jak společenství vlastníků, tak členu společenství vlastníků, případně osobě, která na základě smlouvy zajišťuje činnosti spojené se správou domu. V případě, že způsob uplatnění tohoto práva nebude dohodnut, rozhodne o způsobu uplatnění práva shromáždění. 

 

(3) Člen společenství vlastníků má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství vlastníků uvedené v příslušných ustanoveních právních předpisů a těchto stanovách, zejména má povinnost

 

a)      dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství vlastníků schválená v souladu se právními předpisy a těmito stanovami,

 

b)      řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu,

 

c)       hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,

 

d)      hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

 

e)      řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení a dodržovat pravidla pro užívání společných prostor – Domovní řád a zajistit totéž od osob, jimž nechal jednotku k užívání či spolubydlícím osobám,

 

f)       udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání,

 

g)      odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu a pozemku způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo jim byla přenechána k užívání,

 

h)      předat výboru ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby a vyjádření příslušného stavebního úřadu, případně rozhodnutí, bylo-li vydáno

 

i)        dodržovat pravidla pro užívání společných prostor – Domovní řád.  

 

(4) Člen společenství vlastníků má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části domu, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. 

 

(5) Neplní-li vlastník jednotky povinnost udržovat byt tak, jak to vyžaduje nezávadný stav domu, a přímo hrozí nebezpečí, že dojde k poškození jiného bytu nebo společných prostor, je společenství vlastníků oprávněno činit opatření ke zjednání nápravy i v případě, že nejde o ohrožení nezávadného stavu domu jako celku. Právo vlastníka jednotky činit opatření k nápravě tím není dotčeno. 

 

(6) Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků. 

 

(7) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto, jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií, a pro odečet naměřených hodnot. 

 

(8) Při poškození jednotky prováděním prací podle čl. X. odst. 7 stanov, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.  

 

(9) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy místa trvalého pobytu, doručovací adresy a počtu osob starších 3 let, které budou mít v bytě domácnost, společenství vlastníků nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. V případě spoluvlastnictví oznámí také společného zástupce a jeho doručovací adresu místo doručovacích adres vlastníků.  To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení. 

 

(10) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu společenství vlastníků změny v počtu osob starších 3 let, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně dva měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a doručovací adresu této osoby

 

(11) Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu společenství vlastníků jméno a doručovací adresu kteréhokoli vlastníka nebo nájemce v domě. 

 

(12) Na návrh společenství vlastníků nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej  jednotky toho vlastníka, který porušuje; povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek. 

 

Čl. XI 

 

Spoluvlastnictví jednotky 

 

(1) Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly.  

 

(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Zmocnění vyžaduje písemnou formu. Spoluvlastníci jednotky jsou povinni společenství vlastníků jednotek bezodkladně doručit zmocnění udělené jejich společnému zástupci. V případě, že se spoluvlastníci na společném zástupci nedohodnou, jsou spoluvlastníci povinni požádat o rozhodnutí v této věci soud a bezodkladně doručit společenství vlastníků pravomocné soudní rozhodnutí.

 

(3) Práva a povinnosti člena společenství vlastníků vykonává společný zástupce. Společný zástupce je mimo jiné oprávněn zúčastnit se zasedání shromáždění společenství vlastníků a vykonávat na něm práva člena společenství vlastníků, zejména podávat jménem spoluvlastníků bytové jednotky návrhy a hlasovat o jednotlivých usneseních. Všichni spoluvlastníci bytové jednotky mají právo být na zasedání shromáždění přítomni, práva člena společenství vlastníků však nevykonávají. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. 

 

Čl. XII 

 

Zánik členství ve společenství vlastníků 

 

(1) Členství ve společenství vlastníků zaniká:  

 

a)      převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,  

 

b)      úmrtím člena společenství vlastníků – fyzické osoby,  

 

c)       zánikem člena společenství vlastníků – právnické osoby bez právního nástupnictví,  

 

d)      zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství vlastníků,  

 

e)      dalším způsobem, pokud to stanoví právní předpisy.  

 

(2) Společné členství ve společenství vlastníků zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.  

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

 

Čl. XIII 

 

Společná ustanovení 

 

 (1) Orgány společenství vlastníků jsou:

 

a)      shromáždění,

 

b)      výbor.  

 

Čl. XIV 

 

Shromáždění 

 

(1) Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství vlastníků. Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. V případě, že je vlastníkem jednotky společenství vlastníků, se pak k jeho hlasu nepřihlíží.  

 

(2) Výbor svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Výbor svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů; neučiní-li to ve lhůtě do třiceti dnů od doručení podnětu, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami. Je-li zasedání svoláno z podnětu vlastníků jednotek, může být pořad zasedání změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. 

 

(3) Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se zašle všem členům společenství vlastníků na jimi sdělenou doručovací adresu dle čl. IX bodu 1d, nebyla-li sdělena, na adresu uvedenou ve výpisu z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k pozemku a domu. Pozvánka se současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství vlastníků. Písemná pozvánka musí být zaslána a vyvěšena ve lhůtě nejméně patnácti dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnosti členů se jej účastnit. Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.  

 

(4) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí společenství vlastníků členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Je-li zasedání svoláno podle odst. 2 věta druhá, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 

 

(5) Člen společenství vlastníků může zmocnit jiného člena společenství vlastníků nebo kteroukoliv jinou osobu, aby ho zastupovala při účasti na shromáždění nebo na všech shromážděních, a to včetně hlasování. Zmocnění musí mít písemnou formu, zastoupení dle generální plné moci se připouští. V případě zastoupení se zástupce člena společenství vlastníků na shromáždění prokáže občanským průkazem nebo jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a aktuálním výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku, jde-li o právnickou osobu, a plnou mocí udělenou členem společenství vlastníků, za kterého se shromáždění účastní, nebyla-li plná moc k účasti na všech shromážděních předložena společenství vlastníků dříve. Podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny nebo podepsány před členem výboru SVJ, který se uvede jako svědek. 

 

(6) Do působnosti shromáždění patří:

 

a)      změna stanov,

 

b)      změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

 

c)       volba a odvolávání členů výboru včetně náhradníků a rozhodování o výši jejich odměn,

 

d)      schválení rozpočtu, účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu s výsledky plnění rozpočtu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

 

e)      schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,

 

f)       rozhodování
– o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
– o změně účelu užívání domu nebo bytu,
– o změně podlahové plochy bytu,
– o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
– o změně podílu na společných částech,
– o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
– o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, převyšují-li náklady částku stanovenou v čl. XVI odst. 12 stanov

 

g)      udělování předchozího souhlasu,
– k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,

– k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou v čl. XVI odst. 12 stanov, (u varianty s předsedou společenství vlastníků čl. XVI. odst. 10),
– k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
– k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

 

h)      určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

 

i)        rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.  

 

(7) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže zákon vyžaduje vyšší počet hlasů. 

 

(8) Zasedání shromáždění zahájí předseda výboru nebo pověřený člen výboru. V případě svolání zasedání shromáždění z podnětu vlastníků jednotek podle čl. XIV odst. 2 věty druhé zahájí zasedání shromáždění člen společenství vlastníků zmocněný těmito vlastníky jednotek. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a zapisovatele. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže shromáždění rozhodne o předčasném ukončení. Shromáždění hlasuje veřejně, zvednutím ruky nebo jiným průkazným způsobem. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování. Před přijetím každého usnesení zjistí předseda zasedání počet přítomných členů, po hlasování uvede, počet souhlasných hlasů pro přijetí usnesení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání v písemné pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů společenství vlastníků oprávněných o ní hlasovat.  

 

9) Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání shromáždění ve lhůtě do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřilo shromáždění. Ze zápisu musí být patrné:

 

a)      kdo zasedání svolal

 

b)      jak, kdy se konalo,

 

c)       kdo je zahájil a kdo mu předsedal,

 

d)      jaké případné členy orgánu shromáždění zvolilo,

 

e)      plné znění přijatých usnesení,

 

f)       uvedení počtu přítomných členů a počtu souhlasných hlasů při přijetí každého usnesení

 

g)      kdy a kým byl zápis vyhotoven.

 

Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musejí být uschovány u předsedy výboru. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených v článku X. odst. 2 stanov, toto právo lze vykonat v sídle společenství vlastníků. Pokud o to člen společenství vlastníků požádá, jsou mu zápisy ze zasedání shromáždění zasílány na jeho e-mailovou adresu, bezprostředně po vyhotovení zápisu. 

 

(10) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.  

 

(11) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.  

 

Čl. XV 

 

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění 

 

(1) Osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, může navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek rozhodli o záležitostech, které náleží do působnosti shromáždění, mimo zasedání, s výjimkou rozhodnutí o změně stanov.  

 

(2) Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí patnáct dní.  

 

(3) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.  

 

(4) Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.  

 

(5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. 

 

Čl. XVI

 

Výbor 

 

(1) Výbor je statutárním orgánem společenství vlastníků. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství vlastníků a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství vlastníků s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.  

 

(2) Výbor je tříčlenný.  Každý člen výboru zastupuje společenství vlastníků navenek samostatně ve všech záležitostech. Za společenství vlastníků se člen výborů podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci. 

 

(3) Shromáždění může zvolit náhradní členy výboru (dále „náhradníky“) pro jejichž výběr platí stejné podmínky jako pro členy výboru; při více náhradnících uvede pořadí, ve kterém by nahrazovali předchozí členy výboru. Náhradníci se účastní schůzí výboru SVJ bez rozhodného hlasu.  V den ukončení členství ve výboru některého z členů se náhradník automaticky tímto dnem stane členem výboru. Předseda a místopředseda je výborem nově volen na nejbližší schůzi výboru.

 

(4) Funkční období členů výboru a náhradníků činí deset let a počíná zvolením do funkce. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním, mohou být do své funkce voleni opětovně. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává.  

 

(5) Způsobilý být členem výboru je ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání a současně je členem SVJ nebo má adresu trvalého pobytu shodnou s adresou spravovaného domu. 

 

(6) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem výboru, oznámila-li to předem společenství vlastníků, to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je již členem výboru, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu společenství vlastníků. Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby člena výboru z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodlo-li společenství vlastníků, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvědělo, že má ve funkci setrvat. 

 

(7) Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Člen výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.  

 

(8) Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. Zasedání výboru je oprávněn svolat každý člen výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. Výbor je způsobilý se usnášet za přítomnosti většiny členů, rozhoduje většinou hlasů zúčastněných. O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořídí zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohu zápisu tvoří listina přítomných. O náležitostech zápisu platí přiměřeně čl. XIV odst. 9 stanov. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen výboru oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. Zápisy ze zasedání výboru jsou k dispozici členům společenství vlastníků k nahlédnutí za podmínek uvedených v čl. X odst. 2 stanov. Pokud o to člen společenství vlastníků požádá, jsou mu zápisy ze zasedání výboru zasílány na jeho e-mailovou adresu, bezprostředně po vyhotovení zápisu. 

 

(9) Má-li společenství vlastníků zaměstnance je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům každý člen výboru.  

 

(10) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Nenahradil-li člen výboru společenství vlastníků škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společenství vlastníků za jeho dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společenství vlastníků nemůže domoci.  

 

(11) Výbor jako výkonný orgán společenství vlastníků zejména:

 

a)      zajišťuje záležitosti společenství vlastníků ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství vlastníků podle právních předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

 

b)      rozhoduje o pojištění domu,

 

c)       rozhoduje o zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek v souladu s usnesením shromáždění o schválení druhu služeb,

 

d)      odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

 

e)      připravuje podklady pro zasedání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění návrh rozpočtu, zprávu o hospodaření společenství vlastníků s výsledky plnění rozpočtu, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství vlastníků, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

 

f)       předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

 

g)      zajišťuje řádné vedení písemností společenství vlastníků,

 

h)      sděluje jednotlivým členům společenství vlastníků podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby,

 

i)        zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

 

j)        zajišťuje včasné plnění závazků společenství vlastníků vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství vlastníků.  

 

(12) Výbor jako statutární orgán společenství vlastníků zejména:

 

a)      v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní jednání za společenství vlastníků navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,

 

b)      zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

 

c)       za společenství vlastníků vymáhá plnění povinností uložených členům společenství vlastníků,

 

d)      plní povinnosti podle právních předpisů ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků jednotek vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem.

 

e)      v případě změny prohlášení dle § 1166 o. z., zajistí vyhotovení úplného znění a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin vedené příslušným katastrálním úřadem, 

 

(13) V působnosti výboru je dále rozhodování: 

 

a.       nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 30 000 Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 30 000 Kč;

 

b.      opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech,  

 

(14) Členství ve výboru končí:

 

a)      uplynutím funkčního období,

 

b)      odvoláním z funkce,

 

c)       odstoupením z funkce,

 

d)      ztrátou způsobilosti být členem výboru dle čl. XVI bod 4

 

e)      případně jiným způsobem stanoveným právními předpisy nebo stanovami.  

 

(15) Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým společenství vlastníků, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení nebo nástupem zvoleného náhradníka. 

 

(16) Nejsou-li k dispozici zvolení náhradníci, členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy výboru do nejbližšího zasedání shromáždění.

 

(17) Nemá-li výbor dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným ve stanovách; jinak soud jmenuje společenství vlastníků opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví. Soud jmenuje společenství vlastníků opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy společenství vlastníků a nemá-li společenství vlastníků jiného člena orgánu schopného ho zastupovat. Tyto stanovy ve smyslu § 488 o. z. určují, aby v tomto případě byl tímto opatrovníkem jmenován někdo ze členů společenství vlastníků. 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU A POZEMKU A UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ

 

Čl. XVII 

 

(1) Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí jsou upravena v čl. III až VII těchto stanov a vyplývají také z dalších ustanovení stanov upravujících práva a povinnosti členů vlastníků jednotek a působnost orgánů společenství vlastníků. 

 

(2) Vlastník jednotky, který sám v domě nebydlí (buď jednotku pronajímá, anebo ji navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací, pozvánek, event. zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí přijímaných per rollam. Za takto vzniklé zvýšené náklady (poštovné, telekomunikační poplatky apod.) je výbor oprávněn účtovat přiměřený poplatek.

 

(3) Majitel jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on sám, členové jeho domácnosti, nájemníci jednotky, podnájemníci a členové jejich domácnosti, nebo osoby, jimž někdo z uvedených umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích.

 

(4) Majitel jednotky je povinen nahradit škody nebo vícenáklady, které vznikly neohlášením hrozícího rizika výboru SVJ, zvláště jedná-li se o poškození společných prostor ve výhradním užívání ostatním nepřístupné. Totéž platí při neoznámení  uniku jedovatých nebo nebezpečných tvorů chovaných v jednotce nebo riziko rozšíření plísní, vlhkosti, parazitů, škůdců ad.

 

(5) Majitel jednotky je povinen dodržovat nebo zajistit dodržování osobami, kterým umožnil jednotku užívat osobou které jednotku pronajal dodržování „Pravidel pro chování v domě (domovní řád)“ a „Směrnic pro stanovení záloh na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu a stanovení cen služeb spojených s užíváním jednotek a jejich rozúčtování“ dle platné verze schválené shromážděním vlastníků pro dané období.

 

 

 

Čl. XVIII 

 

Pravidla pro užívání společných částí – domovní řád 

 

 (1) Společnými prostorami se rozumí části budovy ve společném spoluvlastnictví určené pro společné užívání, a to zejména základy, nosné zdi včetně těch uvnitř jednotky, vchody, schodiště, chodby, výtahy, střecha, STA, rozvody tepla, studené  a teplé vody, kanalizace, plynu a elektřiny, a to i když jsou umístěny mimo dům, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické a plynové sítě, prostory pro ukládání kol a kočárků a další místnosti bez konkrétního označení.  Dále se za společné části domu považují i balkony, lodžie, terasy, šachty svislého vedení vody, odpadu a plynu uvnitř jednotky, vzduchotechnika včetně ovládání a příslušenství domu (např. přístupové chodníky, přístřešky). Každý uživatel jednotky je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. Balkony a lodžie přístupné pouze z bytu jsou v užívání pouze uživateli tohoto bytu; uzamčené vyhrazené prostory (např. strojovna a šachta výtahu, rozvod internetu, rozvody tepla, STA, dílna …) pouze pověřeným pracovníkům.

 

(2) Ve všech společných prostorách domu je zakázáno kouřit a užívat jakékoliv jiné návykové či toxické látky. Je také zakázáno obtěžovat uživatele ostatních jednotek tabákovým kouřem odvětráním do spol. šachty, na chodbu, kouřením v blízkosti sousedních oken a odklepávání popílku z okna, balkonu nebo lodžie. Je zakázáno jakkoliv poškozovat fasádu či jiné části domu (např. malbami, hraním míčových her apod.).

 

(3) Každý uživatel jednotky je povinen dodržovat obvyklá pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany, zejména při manipulaci s elektrickými a plynovými spotřebiči. Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí. V nebytových prostorách, které nejsou stavebně odděleny od ostatních a řádně odvětrány (např. sklepní kóje) je zakázáno skladovat jakékoli hořlaviny tř. I a II , těkavé a výbušné látky a směsi a žíraviny.

 

(4) Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro výtahy a pro osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám, což neplatí v případě havárie či hrozícího rizika, kdy je každý povinen jednat tak, aby zabránil hrozícím škodám. Vstup na střechu domu, do předávací stanice tepla a do strojovny a šachty výtahu je dovolen pouze oprávněným osobám. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.

 

(5) K zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: základní údržba domu, technické prohlídky, revize a zkoušky, běžné opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. V zájmu řádného provedení těchto prací je uživatel jednotky povinen umožnit přístup k vodovodní, plynové nebo elektrické instalaci, k topení a ke kanalizačnímu svodu. Rovněž tak je povinností zpřístupnit tato zařízení, která jsou společným vlastnictvím a nejsou součástí jednotlivých jednotek

 

(6) Uživatelé jednotek jsou povinni dodržovat pravidla pro používání výtahu, nepřetěžovat výtah; dodržovat pravidla protipožární ochrany; dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech společných prostorách domu; udržovat všechny chodby v patrech, schodiště, vstupní prostory, chodbičky sklepů volné; v těchto prostorách platí absolutní zákaz ukládání jakýchkoli předmětů; kontrolovat způsob větrání společných prostor domu a po vyvětrání zavírat okna; udržovat v domě pořádek a čistotu; prostory určené ke zvláštním účelům používat jen k těmto účelům. V případě déletrvající nepřítomnosti uživatele bytu oznámit správci domu místo svého pobytu anebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

 

(8) Uživatel jednotky nesmí bez písemného souhlasu správce domu, umísťovat na vnější konstrukci balkonu, lodžie, oken, fasády, střechy a na anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty (např. satelitní, rádiové, televizní, WiFi antény, a jejich svody, kamery, zrcátka, reklamy, ...) Květiny v oknech, na balkónech a společných prostorách (na podestě) musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno zajistit, aby voda nestékala a nesmáčela zdi. Pro stavbu a instalaci vlastních venkovních rozhlasových, televizních, satelitních nebo radiových antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu správce domu.

 

(9) Otevírání a zavírání domu a přístup do společných částí, osvětlení společných prostor a bezpečnostní opatření jsou upraveny v aktuálních a vyvěšených v domě „Pravidlech pro chování v domě (domovní řád)“.

 

(10) Pokud uživatel jednotky nebo jím vpuštěná osoba návštěva znečistí společné prostory, je povinen neprodleně nebo po ukončení prací (při déletrvající činnosti průběžně) odstranit způsobené znečištění. V opačném případě budou náklady na mimořádný úklid přeúčtovány vlastníkovi příslušné  jednotky. . Výslovně se zakazuje provádět čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných prostorách domu nebo z oken, balkonů a lodžií.

 

(11) Klid v domě, jeho dodržování a povinnosti při rekonstrukci jednotky jsou upraveny v aktuálních a vyvěšených v domě „Pravidlech pro chování v domě (domovní řád)“.

 

(12) V domě není dovoleno chovat hospodářská zvířata ani v nebytových prostorách bez souhlasu správce. Bez souhlasu správce také není možné chovat zvířata, ptactvo, ryby, hmyz k podnikatelským účelům (chovné stanice, množírny, pěstírny …)

 

(11) Zpřesnění pravidel pro užívání společných částí a vysvětlení pojmů upravují „Pravidla  pro chování v domě (domovní řád)“, která jsou pro všechny majitele a uživatele jednotek závazná, pokud se o jejich aktuálním znění rozhodlo shromáždění.

 

(12) Majitel jednotky je povinen dodržovat nebo zajistit dodržování osobou, které jednotku pronajal dodržování „Pravidel pro chování v domě (domovní řád)“  Domovním řádem nejsou dotčena práva  vyplývající z jiných obecně závazných předpisů.

 

 

 

 

 

ČÁST ŠESTÁ

 

PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, PRO PŘÍSPĚVKY NA SPRÁVU DOMU A ÚHRADU CEN SLUŽEB A PRO ZPŮSOB URČENÍ JEJICH VÝŠE PLACENÉ JEDNOTLIVÝMI VLASTNÍKY JEDNOTEK

 

Čl. XIX 

 

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství vlastníků 

 

(1) Příjmem společenství vlastníků jsou zejména:

 

a)      příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle čl. XXI stanov,

 

b)      úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle čl. XXI stanov,

 

c)       úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle čl. XXII stanov, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. a násl. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

 

d)      úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků,

 

e)      penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků,

 

f)       pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh, a

 

g)      příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků. 

 

(2) Příjmem společenství vlastníků nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků; jde zejména o tyto příjmy

 

a)      nájemné z pronájmu společných částí domu,

 

b)      úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a

 

c)       příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby. 

 

(3) Výdaje společenství vlastníků jsou náklady na správu domu a pozemku. 

 

(4) Návrh rozpočtu připravuje výbor a předkládá ho ke schválení shromáždění

 

(5) Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření s finančním prostředky v běžném roce a vytvoření dostatečné finanční rezervy na opravy nebo stavební úpravy společných částí domu plánované v budoucích letech. 

 

(6) Výsledky plnění rozpočtu schvaluje shromáždění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků. 

 

 

 

Čl. XX 

 

Pravidla pro příspěvky na správu domu a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek

 

(1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na správu domu a pozemku ve výši a lhůtě určené shromážděním.  Výbor poskytne na vyžádání vlastníkovi nebo uživateli jednotky aktuálně schválené „Směrnice pro stanovení záloh na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu a stanovení cen služeb spojených s užíváním jednotek a jejich rozúčtování“.

 

(2) Na každou bytovou jednotku stejně se rozvrhnou:

 

a)      náklady na odměňování členů výboru,

 

b)      náklady na vedení účetnictví,

 

c)       náklady na vlastní správní činnost dle čl. V stanov,

 

d)      náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků,

 

e)      náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek

 

f)       náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, např. počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,

 

g)      náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, poštovné, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena,

 

h)      náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku

 

i)        náklady na úklid společných prostor .

 

(3) Náklady na provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo včetně jejich rozúčtování se rozvrhnou stejně na každou jednotku, která má možnost teplo nebo vodu odebírat. Obdobně se postupuje také u dalších nákladů týkajících se pouze některého typu jednotek – bytů, garáží, nebytových prostor apod.

 

(4) Pokud některý z vlastníků výlučně užívá některou ze společných částí, jsou příspěvky určeny v závislosti na velikosti a typu prostoru a řídí se rozhodnutím shromáždění dle bodu 6 7 tohoto čl. (balkony, lodžie, sklepní kóje,…).

 

(5) Náklady vynaložené k zabránění vzniku dalších škod (únik vody, plynu, desinsekce, odstranění nebezpečných látek, ad.) objednané SVJ a uhrazené ze společných prostředků, budou přeúčtovány majitelům těch jednotek, kteří tuto situaci zavinili nebo ji zavinili uživatelé či návštěvníci jejich jednotek. Totéž platí i v případě, že se nejednalo o akutní ohrožení, ale majitel ani přes upozornění sám nezajistil nápravu nebo na upozornění nereagoval. Obdobně bude postupováno i v případě, že SVJ po dohodě výboru SVJ s dodavatelem uhradí hromadnou fakturu za majetek či služby vlastníků jednotek (revize plynových spotřebičů, opravy po revizích,  apod.) nebo SVJ zajistí opravu či výměnu z podnětu vlastníka jednotky vybavení, které není společným majetkem.

 

(6) Ostatní náklady na správu domu a pozemku, pokud nebylo rozhodnuto jinak shromážděním nebo dohodou uzavřenou všemi nájemníky, se rozvrhnou podle podílu na společných částech. 

 

(7) Zpřesňujícím závazným dokumentem jsou „Směrnice pro stanovení záloh na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu a stanovení cen služeb spojených s užíváním jednotek a jejich rozúčtování“ dle platné verze schválené shromážděním vlastníků pro dané období.

 

 (8) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu. Společenství vlastníků vydá vlastníkovi jednotky na jeho žádost potvrzení, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, případně že takové dluhy nejsou. 

 

Čl. XXI 

 

Pravidla pro příspěvky na úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek 

 

(1) Otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, upravují zvláštní právní předpisy.

 

(2) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.

 

3) O druhu poskytovaných služeb, výši záloh, lhůtě placení záloh a o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky rozhoduje shromáždění. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období a je zveřejněna ve „Směrnici pro stanovení záloh na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu a stanovení cen služeb spojených s užíváním jednotek a jejich rozúčtování“. Nově v

 

(4) Měsíční zálohy za jednotlivé služby a rozúčtování nákladů na služby se řídí „Směrnicí pro stanovení záloh na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu a stanovení cen služeb spojených s užíváním jednotek a jejich rozúčtování“ dle platné pro dané období.

 

 (5) V souladu s čl. X odst. 1 písm. e) má každý člen společenství vlastníků právo obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb, nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, přičemž splatnost případných přeplatků, je nejpozději do sedmi měsíců od skončení zúčtovacího období.

 

 

 

ČÁST OSMÁ SEDMÁ 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

(1) Tyto stanovy byly schváleny na zasedání shromáždění dne 29. července 2019

 

(2) Ve věcech ve stanovách neupravených platí právní úprava podle českých obecně závazných právních předpisů.